Τρίτη, Δεκεμβρίου 16, 2008

Δικαιολογητικά για έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας

Πρόσφατα έβγαλα αστυνομική ταυτότητα νέου τύπου. Για όποιον ενδιαφέρεται τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

  • Τέσσερεις (4) ασπρόμαυρες φωτογραφίες πρόσφατης έκδοσης, διαυγείς, επί λευκού και πορώδους χάρτου, τύπου ματ, διαστάσεων 0.036 Χ 0.036 του μέτρου και πάχους έως 0.0001 του μέτρου, οι οποίες να απεικονίζουν την μορφή του αιτούντος κατά μέτωπο μέχρι του στήθους και ασκεπή.
  • Η παλιά ταυτότητα.
  • Πρωτότυπο πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο αιτών, όπου αναγράφονται τα εξής στοιχεία ταυτότητας: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, επώνυμο πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος), τόπος γέννησης, δήμος ή κοινότητα δημοτολογίου, αριθμός οικογενειακής μερίδας και ιθαγένεια.
  • Πρόσφατη απόδειξη από ΔΕΗ ή ΟΤΕ, για την επαλήθευση της δηλωθείσας διεύθυνσης.
  • Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την
    αναγραφή των στοιχείων αυτών.

Ετικέτες , , ,